شنوایی سنجی

تست شنوایی سنجی

{“results”:{“z80v3”:{“id”:”z80v3″,”title”:”\u0634\u0646\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u062f\u0631 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u063a\u06cc\u0631 \u0646\u0631\u0645\u0627\u0644 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0631\u062f| \u0634\u0645\u0627 \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0628\u0647 ...